Epilepsie, meer dan een neurologisch ziekte

Wat is Epilepsie?

Wanneer er wordt gesproken over epilepsie, weten velen van jullie dat het gaat om een neurologische aandoening. De neuronen in de hersenen die normaliter zorgen voor de signaaloverdracht functioneren niet meer naar behoren. Als gevolg hiervan ontstaat een disbalans van belangrijke stoffen in de hersenen, wat resulteert in een zogenaamde kortsluiting en uiteindelijk een epileptische aanval.

Alhoewel dit een globale karakterisering is van epilepsie, spelen veel meer factoren een rol. Zo richten verschillende wetenschappers zich op vraagstukken die op de dag van vandaag nog steeds worden onderzocht. Maar wat wordt er precies onderzocht en hoe kan hier de beste behandeling voor gevonden worden?

Vraag naar alternatieve behandelingen

Slaaptekort, lichtflitsen, ontstekingen, spanningen, emoties, stress en hormonale veranderingen. Een hele mond vol aan factoren die kunnen leiden tot epileptische aanvallen. Factoren die eigenlijk niet direct met de hersenen te maken hebben. Een overgrote deel van de aanvallen kan met behulp van anti-epileptica voorkomen worden. Toch ervaart ongeveer een derde van de mensen met epilepsie aanvallen.

De reden hiervoor is farmacoresistentie, waarbij de patiënt geen respons heeft op tenminste twee verschillende anti-epileptica. Dit laat de vraag naar alternatieve behandelingen erg toenemen. Een andere reden voor alternatieve behandeling is dat de anti-epileptica die momenteel op de markt zijn, enkel een symptomatische werking hebben.

Dit betekent dat anti-epileptica de aanvallen onderdrukken, maar verder geen effect hebben op de onderliggende pathologie of de progressie van epilepsie.

Wat zijn alternatieve behandelingen?

Een belangrijk alternatief voor de anti-epileptica is chirurgie waarbij het aangedane deel van de hersenen operatief wordt verwijderd. Dit biedt een potentieel effectieve en zelfs curatieve optie. Toch is dit alternatief niet voor alle soorten epilepsie weggelegd en brengt het aardig wat risico’s met zich mee.

Andere en veel minder intensieve alternatieven zijn bijvoorbeeld kruiden, homeopathie en het veranderen van de levensstijl, zoals een regelmatige en consistente slaap en meer lichaamsbeweging. Maar ook het volgen van een ketogeen dieet werkt tegen aanvallen van sommige soorten van epilepsie. Hierbij worden koolhydraten beperkt en staan vetten en eiwitten meer op de voorgrond. Op deze manier wordt een alternatieve metabole route in het lichaam geactiveerd, wat tegen de aanvallen werkt. Een laatste alternatief zijn relaxatie technieken die stres verminderend werken, zoals yoga en meditatie. Door een onvoldoende studiepopulatie is hier nog geen vermindering in de aanvallen aangetoond en is verder onderzoek nodig.

Wat doet dit met de patiënt zelf?

Heel interessant natuurlijk allemaal hoe het theoretisch in elkaar zit, maar wat doet dit met de patiënt zelf? Doordat epilepsie zich uit in aanvallen, is er niet aan te ontkomen dat het effect heeft op het dagelijks leven. Het worstelen met vraagstukken over wat je wel en niet mag doen, is iets wat elke dag op de voorgrond staat. Mag ik auto rijden? Mag ik zelfstandig zwemmen of andere sporten beoefenen? Wanneer krijg ik mijn aanvallen? Stoppen de aanvallen weer vanzelf? Welk beroep is het meest geschikt voor mij?

Dit zijn maar enkele vragen waar zo’n 60.500 patiënten met epilepsie in Nederland mee te maken krijgen. Helaas is het geven van een antwoord op deze vragen erg moeilijk doordat er veel verschillende soorten epilepsie bestaan en deze zich uiten in ergere en minder erge aanvallen.

Al met al hopen we dat onderzoek steeds meer ruimte zal bieden voor toekomstige behandelingen en dat epilepsie patiënten met een hogere effectiviteit geholpen kunnen worden.

Volg Eda Keser op LinkedIn

Bijwerking melden?

Wil jij ons steunen?

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store