“Een Op Maat Gemaakt Medicijn Voor Jou” Een Droom Of Realiteit? -Naoual Addarrazi

‘Personalised medicine’, een op maat gemaakt medicijn voor jou

Wereld zonder personalised medicine

Wat is personalised medicine?

Hoe wordt personalised medicine toegepast in de praktijk?

Wereld met personalised medicine

Wat zijn de voordelen van personalised medicine?

Wat is er nodig voor personalised medicine?

Welke bijdrage levert MedicinXP hieraan?

Over de schrijfster

Wil je een bijwerking melden?

Luister naar Let’s talk medicine podcast

Bronnen

  1. Weda M, Jansen ME, Vonk RAA. Personalised medicine: Implementatie in de praktijk en data-infrastructuren. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2017.
  2. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Personalised medicine. Den Haag: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen; 2018.
  3. Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Op weg naar een doorbraak: Visie op personalised medicine. Den Haag: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen; 2018.

--

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MedicinXP

MedicinXP

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

More from Medium

Git is Hard, We’re Here to Help you GitBetter

A City of Drowned Dreams

CS373 Avi Ghayalod Week 13

Daily links of Fernand0 — Enlaces diarios de Fernand0 — Issue #458