“Een Op Maat Gemaakt Medicijn Voor Jou” Een Droom Of Realiteit? -Naoual Addarrazi

‘Personalised medicine’, een op maat gemaakt medicijn voor jou

Wereld zonder personalised medicine

Wat is personalised medicine?

Hoe wordt personalised medicine toegepast in de praktijk?

Wereld met personalised medicine

Wat zijn de voordelen van personalised medicine?

Wat is er nodig voor personalised medicine?

Welke bijdrage levert MedicinXP hieraan?

Over de schrijfster

Wil je een bijwerking melden?

Luister naar Let’s talk medicine podcast

Bronnen

--

--

Meer transparantie. Betere inzichten. Dat is onze motto bij MedicinXP

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store